نامی برای این باکس انتخاب کنید

  

نامی برای این باکس انتخاب کنید

بازگشت
نامی برای این باکس انتخاب کنید

عضو محترم: 
در این بخش میتوانید به تعداد نامحدود و دلخواه باکس ایجاد کنید.
پیشنهاد ما جهت زیبایی وب سایت تان، ایجاد باکس با ضریب 4 تایی می باشد.
مثال: 4 یا 8 یا 12 یا 16 یا 20 یا... درضمن میتوانید از طریق صفحه منوها/صفحات همه باکس ها را از صفحه اصلی حذف و صفحه بدون باکس داشته باشید و یا آن را غیر فعال کنید و در زمان دلخواه مجدد فعال نمائید.